Ndiani Anoziva – Minister Michael Mahendere

Ndiani Anoziva – Minister Michael Mahendere

Download Ndiani Anoziva Minister Michael Mahendere mp3 audio

Eminent gospel music singer Minister Michael Mahendere released a new illustrious track titled “Ndiani Anoziva” along with its video performance.

Download Mp3/Audio Below

Watch Video:

Lyrics: Ndiani Anoziva – Minister Michael Mahendere

Ndianiko anoziva, zvinoitwa naMwari?
Tinaro Zita, raJesu, iwe neni kani
Tinowana kukunda

Vadikani, Ndianiko anganyumwe
(Dai waiziva iwe) Zvirikutoi-i-itwa naMwari?
Tinaro Zita, ndera Jesu, iwe neni kani
Rinotipa kukunda

Ndiani anoziva, zvinoitwa naMwari?
Muzita raJesu chete, tinowana kukunda

READ ALSO:  Hollow Coves - From the Second Floor

Razaro muguva unobuda, Razaro muguva unobuda
Hazvina basa vati zvapera, kana Jesu asvikapo
Hauorere imomo ehe
Unokunda yeah, unokunda yeah, unokunda yeah
Unobuda yeah, unobuda yeah

Shadrach, Meshach naAbednego, vakandirwa mumoto umo
Jesu Mwanakomana waMwari, akawanikwawo ari imomo
Havana kumbotsva nemoto
Unokunda yeah

Muzita raJesu, muZita raJesu
Tinowana kukunda

Patinodaidza Zita raJesu
Hakuna zvinoramba
Jesu, Jesu, Jesu
Tinowana kukunda

Ndiani anoziva, zvinoitwa naMwari?
Muzita raJesu chete, tinowana kukunda

Tinowana kukunda

Tinowana kukunda
Tinowana kukunda
Tinowana kukunda

READ ALSO:  Minister Michael Mahendere – Christ In Me

I have the victory

I have the victory, I walk in victory
I live in victory, I have the victory
In the Name of Jesus Christ, haha
I have the victory, I walk in victory
I have the victory